'Grenswinkel houdt dit niet vol'

Nederland moet dezelfde accijnzen heffen als de ons omringende landen, zegt MKB-voorman Van Straalen.

door Wilko Voordouw

DEN HAAG - "We hebben het kabinet vaak genoeg gewaarschuwd, over de accijnzen op alcohol, tabak en brandstof. Door zijn beleid stimuleert het kabinet de detail- handel in de ons omringende lan- den en draagt het de detailhandel in ons eigen land ten grave." Michael van Straalen, plaatsvervangend voorzitter van de belan- genvereniging voor het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland slaat met de vuist op tafel. Hij wil dat het kabinet-Rutte gaat praten met Duitsland en Belgie om de ac- cijnsheffing te harmoniseren. De Nederlandse accijnzen moeten hoe dan ook omlaag. "Want er is een enorm weglekeffect. Steeds meer mensen kopen drank, tabak en benzine in de ons omringende landen. Het kabinet denkt zo maar zonder gevolgen de accijn- zen te kunnen verhogen. Maar we leven hier niet op een eiland. We zijn geen IJsland."

Michael van Straalen, vice-voorzitter van MKB Nederland: "Door zijn beleid stimuleert het kabinet de detailhandel in de ons omringende landen en draagt het de detailhandel in ons eigen land ten grave."

Staatssecretaris Weekers ziet u komen. Er moet 6 miljard worden be- zuinigd. Hoe wilt u dat gat op de be- groting goedmaken?

"Harmoniseren van accijnzen hoeft geen extra geld te kosten. Neem de tabaksector. Er is een omzetdaling van 12 procent. Toch rekent het kabinet op 370 miljoen inkomsten uit accijnzen. Dat be- drag wordt niet gehaald. Integen- deel. De Belgen daarentegen zien hun inkomsten uit accijnzen fors toenemen. Tot wel 450 miljoen."

De Belgen en Duitsers hebben hoge- re inkomsten. Die hebben dus geen belang bij harmonisatie.

"Toch moet dat gesprek er komen. Denk eens aan de kaalslag die er wordt veroorzaakt in de grensgebieden. Je creeert heel veel grensverkeer door deze accijnsverschillen. Denk ook aan de neveneffecten. Want als je in het buitenland bent voor sterke drank en tabak, dan ben je ook geneigd om snel even de rest van je inkopen daar te doen. Winkeliers in het grens-gebied zien deze buitenlandko- pers twee keer voorbij komen:

met een lege auto heen en met een volle wagen terug. De effec- ten zijn desastreus, want die win- kelier in de grensstreek houdt het niet vol. En wij betalen met z'n allen de uitkering van de mensen die als gevolg van deze maatrege- len hun baan kwijtraken."

En dan wordt de benzine ook nog eens duurder.

"Door de hogere accijnzen op diesel en lpg is het inkomensverlies voor de Nederlandse pomphouders zo'n 560 miljoen euro. Dan heb ik het nog maar niet over de 800 bedrijven, vooral in de grens- streken, die in hun voortbestaan worden bedreigd. De besluiten van dit kabinet zijn heel slecht voor de economie. Het broze herstel loopt gevaar. Het kabinet moet juist stimuleren."

Het midden- en kleinbedrijf heeft het op meerdere punten moeilijk. MKB-Nederland klaagde nog niet zo lang geleden dat er zo laat betaald werd. Gaat dat nu beter?

"De rijksoverheid is een voorbeeld van hoe het moet. 98 procent van de rekeningen wordt op tijd voldaan. Het zijn de grote bedrijven die soms betalingstermijnen afdwingen bij het MKB van 120 dagen. Die maken misbruik van hun inkoopmacht. Dat is onacceptabel, want de mkb'er moet die periode zien te overbruggen."

De voorman van VNO-NCW Bernard Wientjes zit in hetzelfde gebouw als u.

"Die krijgt binnenkort een bezoekje van me over dit thema. Want de mkb'er kan en wil niet met incasso dreigen, uit vrees dat

hij dan zijn opdracht wel eens zou kunnen verliezen. Hij zit tussen hamer en aambeeld."

Het mkb wordt de laatste tijd zo wat doodgeknuffeld. Oud-PVV'er Hero Brinkman begint een politieke partij voor het mkb.

"Ik denk dat iedereen begrijpt dat een one-issuepartij zoals Brinkman wil oprichten, gezien de re- sultaten uit het verleden, geen succes kan zijn. Bovendien: een ondernemer is ook burger, heeft schoolgaande kinderen, ouders die zorg behoeven. En verder: ach, je kunt wel zeggen dat je voor een bepaalde club wilt ageren, maar aan het eind van de dag gaat het toch om de behaalde resultaten. MKB-Nederland zit in alle belangrijke overlegorganen en werkt dag en nacht voor de ondernemers."